Global Estonian | Välisministeerium - Üleilmne eestlus ja eesseisvad muudatused

Välisministeerium - Üleilmne eestlus ja eesseisvad muudatused

Wednesday, March 3, 2021
News Category: 

Head sõbrad, eestlased kõikjal maailmas,

Küllap enamus teist on teadlikud sellest, et üleilmse eestluse valdkonna juhtimine anti üle välisministeeriumile alates 1. märtsist 2021. Meile on see kahtlemata väga suur au ning teades, millise panuse olete teie selle valdkonna arendamisesse andnud, soovin teile kinnitada, et üleilmsed eestlased ja nendega seonduvad teemad on ja jäävad ka välisministeeriumi juhtimisel strateegiliselt tähtsale kohale.

Välisministeeriumil ja meie esindustel on aastate jooksul kujunenud eesti kogukondadega välismaal hea koostöö. Kuid me soovime seda koostööd muuta veelgi paremaks ja tõhusamaks. Nii seabki eelmisel aastal vastuvõetud „Eesti välispoliitika arengukava 2030“ üheks prioriteediks välismaal elavad eestlased. Arengukava III sammas „Eestlaskond välismaal“ toob ühe eesmärgina tagada tugev side üleilmse eestlaskonnaga, läbi mille kasvab välismaal elavate eestlaste soov panustada Eesti arengusse. Arusaadavalt peavad selleks tekkima lisaks olemasolevatele uued eesmärgipärased ja mõtestatud välismaal elavaid eestlasi toetavad ja kaasavad tegevused. Seejuures me teadvustame, et välismaal elava eestlaskonna võimalused ja vajadused on riigiti erinevad, kuid ühine nimetaja on see, et tähelepanu ja kaasamist vajavad kõik eestlased.

Nüüd, kus üleilmse eestluse teemade koordineerimine on välisministeeriumi vastutusalas, soovin ära märkida, et me kindlasti jätkame tihedat koostööd teiega, sh üleilmse eestluse koostöökomisjoni formaadi kaudu, ning ka meie oluliste partneritega, kellel on pikaajaline kogemus rahvuskaaslaste programmi koordineerimise aastatest. Haridus- ja teadusministeeriumi, kultuuriministeeriumi ja nende allüksuste Eesti Instituut ning Integratsiooni sihtasutusega ja siseministeeriumiga oleme me aastaid koostööd teinud, mistõttu me ei alusta puhtalt lehelt.

Ma olen veendunud, et välismaal elavate eestlaste läbimõeldud ja aktiivne kaasamine aitab kaasa Eesti (tuleviku)eesmärkide saavutamisele ning edukusele rahvusvahelises plaanis, olgu see Eesti rahvusvahelise positsiooni hoidmine ja hea maine kindlustamine, digiriigi kuvandi hoidmine või majanduses ärisidemete arendamine. Kõige selle kõrval on kahtlemata ülioluline meie põhiväärtuse – eesti keele ja kultuuri – hoidmine ja säilitamine ka välismaal elavate eestlaste seas. Plaanime selles osas väga sihistatud tööd haridus- ja teadusministeeriumi ning kultuuriministeeriumiga, tagamaks, et kogu vajalik info keeleõppe, kultuuriürituste ja toetuste kohta jõuaksid õigeaegselt välismaal elavate eestlasteni. Siseministeeriumiga töötame selle nimel, et üleilmsete eestlaste emakeelne vaimulik teenimine jätkuks ning oleks elujõuline.

Üleilmseid eestlasi puudutavaid teemasid on kahtlemata veelgi ning kõik need teemad vajavad kaardistamist ning nendega tegelemist. Lisaks on Vabariigi Valitsus märkinud oma tööplaanis, et „Üleilmse eestluse programm“ tuleb aasta lõpus esitada valitsusele heakskiitmiseks. Siin täname oma Siseministeeriumi kolleege hea eeltöö eest ning lubame, et jätkame koostööd ja kaasamist programmi koostamise jätkamisel ja viimistlemisel. Kindlasti on siinjuures abiks seegi, et teile paljudele tuttav Keit Spiegel liigub Siseministeeriumist Välisministeeriumi ja jätkab tööd meil.

Selleks, et üleilmsetele eestlastele suunatud tegevused ei jääks kõlavate loosungite tasemele ja lühiajalisteks projektideks, vaid et tegemist oleks tõepoolest järjepideva, mõtestatud ja jätkusuutliku tegevusega, plaanime me välisministeeriumisse luua eraldi üksuse eesotsas erisaadikuga, kelle ülesandeks saab panna tugev alus riigipoolsete toetusmehhanismide kinnistamiseks ja sisukaks koostööks kõikide välismaal elavate eestlastega.

Ma tean, et meil seisab ees rohkete väljakutsetega, kuid see-eest põnev teekond. Luban, et välisministeeriumi poolt hoiame teid jooksvalt kursis eelseisvate tegevustega. Meil läheb natuke aega, et valdkonna juhtimine ministeeriumisse üle tuua ja paigutada see orgaaniliselt ministeeriumi tööprotsessidesse, aga usun, et lähikuudel liigume juba töökas tempos koos teiega edasi selles vallas.

Jään lootma heale ja tegusale koostööle kõigi teiega, 

Erki Kodar
Välisministeerium
Juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler
+372 637 7401 | +372 509 7290

 

 

Address: 
Estonia


   

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus..
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.