Laas Leivat
Laas Leivat (keskel), EV president Lennart Meri ja Eesti Maja esimees Osvald Piil lipuheiskamisel Toronto Eesti Maja ees 2000.a. ESTO ajal. Foto erakogust

Palju õnne Kanada eestlaste kangelasele - Laas Leivat 80!

Thank you to a Canadian-Estonian Hero - Laas Leivat 80!
Location: 
News Category: 
News Source: 

15. märtsil tähistab oma 80. sünnipäeva EV aupeakonsul Torontos ja Eesti Elu toimetaja Laas Leivat, kelle laiahaardeline tegevus ja panus eestlusele paljude aastakümnete vältel on erakordselt tähendusrikas.

Üles kasvades 1980. aastatel Kanada eesti kogukonnas, õpetati lapsi austama sageli müütilisi kangelasi, kes kaitsesid eesti rahvast võõrjõudude eest, kes püüdsid hävitada meie kultuuri ja keelt.

Nende seas oli esikohal meie sügavalt vigane rahvuskangelane Kalevipoeg. Põrgu väravas kivisse valatud käsi sundis Kalevipoega sinna jääma, valvates seni, kuni Eesti oli vaba võõrast okupatsioonist. Eesti noori kutsuti üles ammutama inspiratsiooni Kalevipoja tugevusest ja õppima tema väga paljudest vigadest.

Eesti esimene president Konstantin Päts kehastas Eesti iseseisvust ja tema foto, mis rippus igas eesti kooli klassiruumis - oma range pilguga - motiveeris Kanada eesti noori aktiivselt Eesti iseseisvuse eest seisma. Iga foto kõrval oli kindral Laidoner, keda austati Eesti iseseisvuse meistrina.

Kanada kogukonnas oli meil oma kohalikke kangelasi - sageli kirikuõpetajaid, juhtivaid ajakirjanikke ja kogukonnajuhte - nende hulgas minule isiklikult Endel Ruberg, Heino Jõe, Edgar Marten ja Ilmar Heinsoo.

Minu ja mu 1980-ndate eakaaslaste jaoks oli ja on tänapäevani Laas Leivat kangelane. Meie kogukond on aastaid kasu saanud tema põhimõttelisest pühendumusest kaitsta meie väärtusi, tema tarkusest, huumorist ja tema tõelist hoolimisest meie eestlaskonnast. Ta on meie kollektiivne mõistuse hääl ja stabiliseeriv jõud kogukonnas, mille poliitika võib sageli meid polariseerida.

Seostame teda 1970. ja 80. aastate iseseisvusvõitluse ajal sageli poliitikaga ja tema juhtimisega EKN-is ning tõepoolest, ta on olnud meie kogukonna kõige edukam eestkõneleja ja teda austavad sügavalt teised Kanada Kesk- ja Ida-Euroopa kogukonna juhid, Kanada poliitilised juhid, meedia ja muu hulgas muidugi Eesti valitsus.

Laasi teenimine meie kogukonnale pole möödunud märkimisväärsete isiklike ohvriteta.

Laas eraldus edukast karjäärist meedias ja PR-is, et teenida meie kogukonda ja Eestit täisajaliselt, Eesti üleminekul Nõukogude okupatsioonilt iseseisvusele 1980. aastate lõpus. Ta tegi seda ilma igasuguse hüvitiseta ja isiklikku kasu saamata, kuid meie kogukonna ja Eesti heaks.

Pole üllatav, et Kanada oli esimene Lääne valitsus, kes tunnustas ametlikult Eesti, Läti ja Leedu iseseisvust. Laasi ainulaadne võime põimida propageerimist, meediat ja kogukonda, tõstis ebaproportsionaalselt Baltikumi profiili üheks kõige mõjukamaks Ottawas ja mujal.

2008. aastal tunnustas Putini režiim Laasi jõupingutusi, kui natsionalistlik Putini-meelne noorteliikumine Nashi, kirjutas tema nime teiste silmapaistvate eestlaste sekka, nõudes Kremli käest talle Venemaa territooriumile sisenemise keelu. Kahjuks see lõpetas Laasi unistuse, et ühel päeval puhkusele reisida päikeselisse Vladivostokki.

Kui uus Kanada eestlaste põlvkond pühendus 2014. aastal ühinema Eestlaste Kesknõukoguga Kanadas, pakkus Laas kohe oma toetust ja julgustust. Laas koos teiste EKN-i vanemliikmetega - Reet Marten-Sehr, Marta Kivik, Anne-Liis Keelmann ja Tõnu Altosaar - juhendasid ja aitasid uut elu puhuda EKNi. Tänaseks on EKN taastanud oma koha hinnatud juhina Kesk- ja Ida-Euroopa kogukondades Kanadas - paljuski tänu Laasi pidevale ja aktiivsele juhendamisele.

Aastal 2021 leiame end maailmast, mis on täis ebakindlust, samal ajal seisavad meie kogukonna ees eksistentsiaalsed küsimused ja probleemid.

Laasi ja tema abikaasa Elleni vabatahtlikkus ja teenindus meie kogukonnale Kanadas, ning kogu maailmas, on inspireerinud uusi põlvkondi panustama meie eestlaskonna kasvu ja arengusse. Tänased kogukonna vabatahtlikud, kes on nii palju oma igapäevaelust vabatahtlikud, et hoida eesti kooli, skautlust, lastelaagreid, kirikuid ja muid kultuurirühmi elus, väärivad meie tunnustust.

Viimaste aastate jooksul on Laas jälle seisnud meie kollektiivsete väärtuste kaitsmise eest, lükates tagasi Eesti populistliku paremäärmusliku EKRE poolt propageeritud rassistlikke ja homofoobseid seisukohti - hoolimata tagasilöögi ähvardusest vihaste äärmuslaste poolt.

Põhimõtteliste seisukohtade poolt seismine ning propageerimine pole kunagi lihtne ja see on peaaegu alati üksildane ettevõtmine. Meie väärtuste ja normide kaitsmine on tänamatu, kuid on põhimõtteliselt kriitiline meie kogukonna lagunemise vältimiseks. Just siin, selle rinde esijoonel on, kus me leiame Laas Leivati, kes on meie eest seisnud ja võidelnud aastakümneid. Minu jaoks on olnud eluaegne au ja privileeg temaga koos seista.

Kuigi vanus ja aja möödumine võib mõnda meist füüsiliselt aeglustada, pole veel ühtegi viidet sellele, et 80-aastaselt plaanib Laas Leivat meie väärtuste ja normide kaitsmisest taganeda. Vastupidi, viimase aasta jooksul on ta vapralt edasi võidelnud.

Aitäh, Laas, et sa oled nii inspireeriv mentor olnud ja et sina ja Ellen teenite meie eestlaskonda edasi. Sinu õlgadel seisame me edasi!

Palju õnne, kallis sõber!

Marcus Kolga

Description (English): 

Growing up in the Canadian Estonian community in the 1980’s, children were taught to revere the often mythical heroes who defended the Estonian people against foreign powers who sought to destroy our culture and language.

Kalevipoeg, our deeply flawed national hero, was prime among them. His arm cast in stone at the gates of Hell, Kalevipoeg was forced to remain there, standing guard until Estonia was free from foreign occupation. Estonian youth were urged to draw inspiration from Kalevipoeg’s strength and learn from his poor choices and many mistakes.

Estonia’s first President, Konstatin Pats, embodied Estonia’s independence and his photo hanging in every Estonian school classroom - with his stern glare - motivated Estonian Canadian youth to actively advocate for the independence he represented. Beside every photo was General Laidoner, who was revered as the champion of Estonian independence.

In our Canadian community, we had our own local heroes - often church pastors, leading journalists and elected community leaders - including Endel Ruberg, Heino Jõe, Edgar Marten and Ilmar Heinsoo. For me and my peers in the 1980’s, Laas Leivat, was, and continues to be one of those hero. Our community has benefitted from his principled commitment to defending our values, his wisdom, warmth, humor and genuine caring for our community. He is our collective voice-of-reason and a stabilizing force in a community that can often be polarized by politics.

We often associate him with politics and his leadership of EKN during the fight for independence in the 1970’s and 80’s, and indeed, he has been our community’s most successful advocate and is deeply respected among his counterparts in other communities, Canadian political leaders, media and of course within the Estonian government itself.

Laas’ service to our community has not come without significant personal sacrifice.

Laas set aside a successful career in media and PR in order to serve our community and Estonia on a full time basis, during Estonia’s transition from Soviet occupation to independence in the late 1980’s and early 1990’s. He did so without any compensation or personal gain, but for the good of our community and Estonia.

It is no surprise that Canada was the first Western government to formally recognize the independence of Estonia, Latvia and Lithuania. Laas’ unique ability to weave advocacy, media and community together, disproportionally raised the profile Baltic communities into one of the most influential in Ottawa and beyond.

In 2008, Laas’ efforts were acknowledged by the Putin regime, when a nationalist pro-Putin youth movement, Nashi, included his name among other prominent Estonians, demanding that he be banned from entering Russian territory - dashing Laas’ dream of a vacation in sunny Vladivostok.

When a new generation of Canadian Estonians committed itself to joining the Estonian Central Council in Canada in 2014, Laas immediately offered his support and encouragement. Laas, joined by other senior EKN members, Reet Marten-Sehr, Marta Kivik, Anne-Liis Keelmann and Tõnu Altosaar, mentored and guided the new council through significant early challenges. Today, EKN has restored its place as a respected leader among the Central and Eastern European communities in Canada - thanks in large part to Laas’ ongoing guidance and active mentoring.

In 2021, we find ourselves in a world that is full of uncertainty, at the same time, our community faces existential challenges unlike any we have faced since our community was first established in the late 1940’s.

Laas and his wife Ellen’s volunteerism and service to our community in Canada and worldwide, has inspired new generations of Estonian Canadians to contribute to its growth and development. Today’s community volunteers who volunteer so much of their daily lives to keep our heritage schools, scouting, summer camps, churches and other cultural groups alive, deserve our appreciation.

Most recently, Laas has, yet again, stood to defend our collective values by rejecting the racist and homophobic positions promoted by Estonia’s populist far-right EKRE, despite the very real threat of backlash from this fringe movement’s supporters in Estonia and within the Canadian-Estonian community.

Adopting and advocating for principled positions is never easy and is almost always, a lonely endeavor, absent of glory or accolades. The defence of our values and norms, is thankless, but is fundamentally critical to keeping our community from falling apart. It is here, on the front lines, where Laas Leivat has stood and fought for us, for decades. It has been a personal honour and privilege for me to continue standing with him.

While advancing age may physically slow some of us, there is no indication that at 80, Laas Leivat is planning any kind of retreat from the battle to defend our values and norms. On the contrary, over the past year, he has bravely waded into the thick of it.

Thank you Laas, for your years of sacrifice, service and for being an inspirational mentor. It is on your broad shoulders upon which we continue to stand. Happy 80th birthday!

Marcus Kolga
 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.