Eestlased üle maailma | Pakume eesti keele õppijatele suhtluspraktikat!

Pakume eesti keele õppijatele suhtluspraktikat!

We offer communication practice to Estonian language learners!
Kolmapäev, jaanuar 27, 2021
Asukoht: 
Kategooria: 

Integratsiooni Sihtasutus pakub Keelesõbra programmi raames eesti keele õppijatele võimalust harjutada suhtluskeelt, vesteldes vabatahtlike eesti keele mentoritega e-kanalite kaudu. Oma soovist eesti keele õppijaid aidata on praeguseks teada andnud 130 vabatahtlikku. Integratsiooni Sihtasutus ootab programmiga jooksvalt liituma nii keeleõppijaid kui ka uusi mentoreid.

„Keelesõbra programm algas eelmise aasta kevadel ning ühendas eesti keele õppimise ja harjutamise eesmärgil 885 inimest. 410 vabatahtlikku mentorit aitasid 475 eesti keele õppijal lihvida suhtluskeele oskust virtuaalsete vestluste kaudu. Regulaarne suhtlus eesti keeles aitas paljudel keeleõppijatel keeleoskust parandada ja keelebarjääri ületada. Osalejate positiivne tagasiside innustas meid jätkama programmiga ka sel aastal,“ ütles Keelesõbra programmi juht, Integratsiooni Sihtasutuse Tallinna eesti keele maja koostöötegevuste koordinaator Ave Landrat.

Keelesõbra programmis osalemiseks on oodatud keeleõppijad, kes juba oskavad eesti keelt vähemalt algtasemel ning kes soovivad saada täiendavat suulise eesti keele praktikat.

Integratsiooni Sihtasutus ootab programmiga liituma ka uusi eesti keele mentoreid, kelle emakeeleks on eesti keel või kes oskavad eesti keelt emakeele tasemel. Vabatahtliku eesti keele mentori ülesandeks on suhelda mõne keeleõppijaga eesti keeles erinevatel elulistel teemadel sobivate e-kanalite kaudu mõned korrad nädalas. Eelnev õpetamiskogemus ei ole vajalik.

Nii keeleõppijad kui keelementorid saavad registreeruda Keelesõbra programmis osalemiseks Integratsiooni Sihtasutuse veebilehe kaudu, täites registreerimisvormi.

Integratsiooni Sihtasutuse Keelesõbra programmi eestvedajad koguvad nii keeleõppijate kui mentorite andmeid, aitavad neid kontakti loomisel ning juhendavad vestlusformaatide valikul ja vestluste läbiviimisel.

Description (English): 

Within the framework of the Keelesõber program, the Integration Foundation offers Estonian language learners the opportunity to practice the language of communication by chatting with volunteer Estonian language mentors through e-channels. To date, 130 volunteers have announced their desire to help Estonian language learners. The Integration Foundation expects both language learners and new mentors to join the program on an ongoing basis.

“The Keelesõber program started last spring and united 885 people for the purpose of learning and practicing the Estonian language. 410 volunteer mentors helped 475 Estonian language learners to improve their language skills through virtual conversations. Regular communication in Estonian helped many language learners to improve their language skills and overcome the language barrier. The positive feedback from the participants encouraged us to continue the program this year as well," said Ave Landrat , Head of the Keelesõber Program, Coordinator of Cooperation Activities of the Estonian Language House of the Integration Foundation.

Language learners who already speak Estonian at least at a basic level who wish to receive additional oral Estonian language practice are welcome to participate in the Keelesõber program.

The Integration Foundation also expects new Estonian language mentors to join the program, whose mother tongue is Estonian or who speak Estonian at the level of their mother tongue. The task of a volunteer Estonian language mentor is to communicate with some language learners in Estonian on various general topics through suitable e-channels 1-2 times a week. No previous teaching experience is required.

Both language learners and language mentors can register to participate in the Keelesõber program on the Integration Foundation website by filling in the registration form.

The leaders of the Integration Foundation's Keelesõber program collect data from both language learners and mentors, help them make contact, and guide them in choosing conversation formats and conducting conversations.


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.