Eesti Teadusagentuur innustab Eesti teadlasi naasma Eesti teadusesse

Asukoht: 
Kategooria: 

Allan Padar Eesti Teadusagentuurist kirjutab, kuidas meelitada Eestist lahkunud teadlasi tagasi sünnimaale ja millised võimalused on selleks Eestis olemas.

Eesti Teadusagentuur (ETAG) toetab sel aastal tagasipöörduva teadlase toetusmeetmega 11 teadlase Eestisse naasmist. Nendest kaheksa asub tööle Tartu Ülikoolis, kaks Tallinna Tehnikaülikoolis ning üks Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis. Tegemist on Eesti kodanikest või residentidest teadlastega, kes on viimase kahe aasta jooksul läbinud välisriigis järeldoktorantuuri või teinud vähemalt samal tasemel teadustööd. Rahastuse saanud teadlaste hulgas on nii loodus- kui ka  sotsiaalteaduste,  samuti humanitaar- ja arstiteaduste esindajaid.

Tegevuse eesmärk on soodustada rahvusvahelisel tasemel ajude ringlust. Lisaks välisteadlaste Eestisse tulemisele on oluline tegutseda ka selle nimel, et välisriikidesse tööle läinud eestlastel oleks võimalik naasta Eesti teadussüsteemi ning omandatud teadmiste ja kogemustega panustada Eesti teadus- ja arendustegevusse (TA). Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021-2035 seab olulisele kohale teadlaste mobiilsuse ning teadlaste (sh välisteadlaste) Eestisse pöördumise toetamise,  sest see võimaldab uute teadmiste ja kogemuste liikumist, mis muudab kogu Eesti TA-süsteemi rahvusvaheliselt avatumaks ja atraktiivsemaks. Rahvusvaheline mõõde on 21. sajandil nii kõrghariduse kui ka teaduse lahutamatu osa, mida arvestatakse ning väärtustatakse igati. Ka ETAGi personaalse uurimistoetuse taotlemisel on üheks eelduseks välisriigis omandatud teadustöö kogemus. Seega on oluline kasvõi lühiajaliselt lahkuda Eesti teadusruumist, kuna see võimaldab paremini aru saada Eesti teaduse seisundist ja võimalustest. ETAGi tellitud uuringu[1] järgi otsustab aga enamik välisriiki suundunuid siiski mitte naasta kodumaale, vaid jätkata karjääri välismaal.

Kuidas siis meelitada siit lahkunud teadlasi tagasi Eestisse? Globaalne konkurents teadlastele on ajas üha enam hoogustumas ning selleks, et saavutada edu andekate inimeste leidmisel tihedas konkurentsiolukorras, tuleb välisriigis teadustööd teinud teadlastele pakkuda toetusi, mis soodustavad nende Eestisse asumist. Välisriigis töötanud inimestel on võrreldes Eestis olnutega keerulisem leida sobivat töökohta Eesti TA asutustes või ka osaleda uurimistoetuste taotlemisel, sest puudub vajalik kontaktvõrgustik oma uurimisrühma loomiseks. Tähtis on pakkuda lahendusi ümberasumisel tekkida võivatele olmeprobleemidele: sellekohast infot leiab portaalidest Research in Estonia[2] ja EURAXESS[3].

Eelpool mainitud uuringu järgi ei välistanud küsitletud välismaal elavatest teadlastest mitte keegi Eestisse naasmist. Paraku puudub Eesti riigil täpne ülevaade välisriikidesse suundunud teadlastest, mis omakorda tähendab, et meil tuleb end nähtavaks muuta ning tutvustada välismaal olevatele Eesti teadlastele teadustöö tegemise võimalusi Eestis. Samuti peame pakkuma sihistatud infot siinsete konkursside kohta ning innustama toetusi taotlema. Eestisse tagasi tulemine on hea võimalus välisriikides omandatud teadmiste, kogemuste ning kontaktide Eesti teaduse hüvanguks rakendamisel.

 

[1] Kindsiko, E., Vadi, M., Täks, V., Loite, K., Kurri, K. (2017). Eesti doktorite karjääritee ja seda mõjutavad tegurid. Tartu: Tartu Ülikool. https://www.hm.ee/sites/default/files/uuringud/eesti_doktorite_karjaari…

[2] https://researchinestonia.eu/

[3] https://www.euraxess.ee/


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.