Global Estonian | Avatud on väliseestlastele suunatud stipendiumi taotlusvoor
Avatud on väliseestlastele suunatud stipendiumi taotlusvoor

Avatud on väliseestlastele suunatud stipendiumi taotlusvoor

Asukoht: 
Ülemaailmne
Kategooria: 
Haridus

Haridus- ja Noorteamet kuulutab välja väliseestlaste õpingute toetamiseks Eestis suunatud toetusprogrammi 2024. aasta taotlusvooru. Taotluste esitamise tähtaeg on 17. juuli.

Väliseestlaste stipendiumi antakse välja kahes kategoorias: stipendium eesti keele õppimiseks ning stipendium eestikeelsel õppekaval kutse- või kõrghariduse omandamiseks.

Stipendium koosneb:

 • igakuisest põhistipendiumist suurusega 350 eurot kuus õpingute perioodil;
 • sõidustipendiumist kaheks edasi-tagasi reisiks aastas Eesti ja välismaa kodukoha vahel;
 • keelekursuse õppekulude hüvitisest kuni 2700 euro ulatuses;
 • elamisloa riigilõivu ja tervisekindlustus hüvitisest (vajadusel).

Stipendiumi saab taotleda kesk- ja kõrgharidusega Eesti päritolu isik, kes ei ole alaliselt Eestis elanud vähemalt viimased kümme aastat (v.a. juhul kui nad on Eestisse elama asunud taotluse esitamisele eelneva kalendriaasta jooksul).

NB! Venemaalt saabuvatel taotlejatel palume enne kindlaks teha, kas neil on võimalik Eestisse siseneda. Stipendium ei taga viisat ega elamisluba.

Tasemeõppe stipendiumile taotleja peab olema vastu võetud Eesti kõrg- või kutsekooli eestikeelsele õppekavale. Juhul kui sisseastumistulemused selguvad pärast 17. juulit, tuleb esitada tõend, et sisseastumiseks vajalikud dokumendid on esitatud.

Keeleõppe stipendiumile taotlejal tuleb kursus(ed) enne taotlemist ise leida ning neile registreeruda. Õpinguteks sobivad Eesti kõrgkoolid (näiteks Tartu Ülikooli keeleõppekursused) või eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks tegevusluba omavad koolitajad. Eelistatud on kandidaadid, kes täiendavad stipendiumi toel läbitavat keeleõpet muude keeleõppevõimalustega (nt e-kursused Keeleklikk ja Keeletee, Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele majade teenused jmt).

Stipendiumiperioodi lõpuks peab stipendiaadi keeleoskus olema vähemalt B1-tasemel.

Keeleõppe stipendiumi taotlus tuleb esitada hiljemalt 17. juulil (kuni kell 23.59-ni).

Taotleja peab tähtajaks ametile esitama:

 • vormikohase taotluse (vormid leitavad Harno kodulehel);
 • elulookirjelduse (CV);
 • keelekursuse õppeplaan ja maksumust tõendav dokument;
 • omandatud haridust tõendava dokumendi koopia (diplom koos hinnetelehega) või väljavõtte keskkooli lõpuklassi õpingutulemustest ja koopia eelviimase klassi tunnistusest;
 • passi isikuandmete lehe või ID-kaardi koopia;
 • koopia dokumendist, mis tõendab Eesti päritolu (sünnitunnistus, vanemate või vanavanemate sünnitunnistus vm);
 • soovituskiri (Eesti seltsi, kogukonna vm esindajalt, eesti keele või mõne teise aine õpetajalt, juhendajalt).

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb saata e-posti teel aadressile rvo.dokumendid@harno.ee , pealkirjastatuna vastavalt märksõnadega "Väliseestlaste tasemeõppe / keeleõppe stipendium".

Väliseestlaste õpingute toetamiseks Eestis suunatud toetusprogrammi kontaktisikuks Haridus- ja Noorteametis on Krista Arro (krista.arro@harno.ee).

 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.