Nõustamine eesti keele õppe alal | Global Estonian

Nõustamine eesti keele õppe alal

Estonian language learning counselling
Kategooria: 
Nõustamine
Asukoht: 
Eesti › Tallinn
Aadress: 

Rävala 5
10143 Tallinn 37
Eesti

Telefon: 
Kirjeldus: 

Integratsiooni Sihtasutus nõustab tasuta eesti keelt õppida soovivaid täiskasvanuid ja aitab valida keeleõppeks sobivaimad võimalused.

Nõustamine sobib neile, kes

 • soovivad alustada või jätkata eesti keele õppimist, kuid vajavad nõu neile sobivate õppevormide ja võimaluste osas;
 • soovivad pääseda tasuta eesti keele kursustele, kuid ei saa või ei soovi läbida Integratsiooni Sihtasutuse veebipõhist registreerimist, mis toimub 2-3 korda aastas;
 • soovivad õppida eesti keelt iseseisvalt ja vajavad informatsiooni võimaluste osas.

Meie nõustajad aitavad analüüsida iga inimese vajadusi ja kogemusi, teha selgeks keeletaset ning koostavad sobiva keeleõppe plaani. Nõustamise tulemusena on inimesel võimalus saada Integratsiooni Sihtasutuse tasuta eesti keele kursusele, kui leitakse, et see on sobivaim õppevorm. Sellisel juhul ei pea ta enam kursusele kohta taotlema avalikul veebiregistreerimisel.

Lisaks jagavad nõustajad juhiseid ja annavad nõu muudel kohanemise ja lõimumisega seotud teemadel, sh vastavate teenuste ja toetuste kohta.

Nõustamisele registreerimiseks võtke palun meiega ühendust e-posti teel info@integratsiooniinfo.ee või tasuta telefonil 800 9999. Viime nõustamisi läbi nii vahetult kui ka e-kanalite kaudu (Skype, Zoom, Teams).

 • Inimesel tasub arvestada, et nõustamisele võib kuluda kuni üks tund, tulenevalt küsimuste arvust, millele vastuseid ja lahendusi otsitakse.
 • Kui kokkulepitud ajal ei õnnestu nõustamisele tulla, palume sellest meid teavitada tasuta telefonil 800 9999 või e-posti info@integratsiooniinfo.ee kaudu.
 • NB! Palume haigustunnustega nõustamisele mitte tulla.

Esmased vastused keeleõppe võimalustest ja teavet Eestis elamise kohta võid saada ka meie NÕUANDEVEEBI kaudu:

https://www.integratsioon.ee/nouandeveebi-kusimused

Description (English): 

The Integration Foundation offers counselling to adults who want to learn Estonian free of charge and helps to choose the most suitable opportunities for language learning.

Counselling is suitable for those who

 • want to start or continue learning Estonian, but need advice on suitable study forms and opportunities;
 • want to get free Estonian language courses, but cannot or do not want to pass the Integration Foundation's online registration, which takes place 2 to 3 times a year;
 • want to learn Estonian independently and need information about opportunities.

Our consultants help to analyze each person's needs and experiences, clarify the language level and draw up a suitable language learning plan. As a result of counselling, a person has the opportunity to receive a free Estonian language course from the Integration Foundation if it is found to be the most suitable form of study. In this case, he/ she no longer has to apply for a place in the course at a public online registration.

In addition, consultants provide guidance and advice on other issues related to adaptation and integration, including relevant services and support.

To register for counselling, please contact us by e-mail info@integratsiooniinfo.ee or free of charge by phone 800 9999. We provide councelling at our office and by e-channels (Skype, Zoom, Teams).

 • Counselling session can take up to one hour, depending on topics and questions that need to be discussed.
 • If you cannot come to counselling at the agreed time, please inform us by free hotline 800 9999 or by e-mail info@integratsiooniinfo.ee.
 • NB! If you have signs of viral disease we kindly ask you not to come for the councelling.

You can also get initial answers about language learning opportunities and information about living in Estonia via our COUNSELLING WEB:

https://www.integratsioon.ee/en/counselling-web


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.