Global Estonian | Avatud on väliseestlastele mõeldud tasemeõppe stipendiumi taotlusvoor
stipendium

Avatud on väliseestlastele mõeldud tasemeõppe stipendiumi taotlusvoor

Asukoht: 
Ülemaailmne
Kategooria: 
Haridus

Haridus- ja Noorteamet kuulutab välja toetusprogrammi 2022. aasta tasemeõppe taotlusvooru, millega toetatakse väliseestlaste õpinguid Eestis.

Väliseestlaste stipendiumi antakse välja kahes kategoorias: stipendium eesti keele õppimiseks ning stipendium eestikeelsel õppekaval kutse- või kõrghariduse omandamiseks. Praegu on avatud tasemeõppe stipendiumi taotlusvoor.

Stipendium koosneb:

 • igakuisest põhistipendiumist suurusega 350 eurot kuus õpingute perioodil;
 • sõidustipendiumist kaheks edasi-tagasi reisiks aastas;
 • kord aastas makstavast lisastipendiumist hea õppeedukuse eest;
 • elamisloa riigilõivu ja tervisekindlustus hüvitisest (vajadusel).

Stipendiumi saab taotleda kesk- ja kõrgharidusega Eesti päritolu isik, kes ei ole alaliselt Eestis elanud vähemalt viimased kümme aastat (v.a juhul kui nad on Eestisse elama asunud taotluse esitamisele eelneva kalendriaasta jooksul või saanud taotlemisele vahetult eelneval aastal väliseestlaste õppimise toetamiseks Eestis suunatud stipendiumi). Taotleja peab olema vastu võetud Eesti kõrg- või kutsekooli eestikeelsele õppekavale. Juhul kui sisseastumistulemused selguvad pärast 15. juulit, tuleb esitada tõend, et sisseastumiseks vajalikud dokumendid on esitatud.

NB! Venemaalt saabuvatel taotlejatel palume enne kindlaks teha, kas neil on võimalik Eestisse siseneda. Stipendium ei taga viisat ega elamisluba.

Tasemeõppe stipendiumi taotlus tuleb esitada elektroonilise taotlussüsteemi kaudu hiljemalt 15. juulil (hiljemalt kell 23.59).

Taotleja peab tähtajaks ametile esitama:

 • vormikohase taotluse (vorm on täidetav taotlussüsteemis):
 • elulookirjelduse (CV);
 • Eesti õppeasutusse vastuvõtmist tõendava dokumendi; 
 • omandatud haridust tõendava dokumendi koopia (diplom koos hinnetelehega) või väljavõtte keskkooli lõpuklassi õpingutulemustest ja koopia eelviimase klassi tunnistusest;
 • passi isikuandmete lehe või ID-kaardi koopia;
 • koopia dokumendist, mis tõendab Eesti päritolu (sünnitunnistus, vanemate või vanavanemate sünnitunnistus vm);
 • soovituskiri (Eesti seltsi, kogukonna vm esindajalt, eesti keele või mõne teise aine õpetajalt, juhendajalt).

Kontakt ja lisainfo

Väliseestlaste õpingute toetamiseks Eestis suunatud toetusprogrammi kontaktisik Haridus- ja Noorteametis on Marilyn Fridolin (e-posti aadress marilyn.fridolin@harno.ee, tel 699 9397). 

 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.