Global Estonian | Väliseesti kultuuripärandi säilitamise valdkonna toetuste taotlusvoor on avatud
Packing the collections of the Estonian Central Archives in Canada at the Estonian House in Toronto.

Väliseesti kultuuripärandi säilitamise valdkonna toetuste taotlusvoor on avatud

Адрес: 
Ülemaailmne
Категория: 
Kultuur

Üleilmse eestluse tegevuskava (2022-2025) raames viib Rahvusarhiiv läbi konkurssi, mille eesmärk on soodustada väliseesti vaimse ja ainelise kultuuripärandi kogumist, säilimist, avatust kasutajatele ja uurimist. See hõlmab nii suulist kui ka esemelist pärandit, sh rahvaluulet, elulugusid ja mälestusi, muusikalist traditsiooni, dokumente, fotosid, auviseid, trükiseid, kunstiteoseid jm.

Konkursile võib esitada toetustaotlusi projektidele, mille eesmärk on väliseesti kultuuripärandi säilitamine, kogumine ja/või kättesaadavaks tegemine ning mille tulemit saab avalikkus mitteärilistel eesmärkidel vabalt kasutada (mh laienevad sellisele tulemile mäluasutusse üleandmisel autoriõiguse vabakasutuse sätted).

Toetust võivad taotleda nii juriidilised (sh era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud) kui ka füüsilised isikud (eraisikud) üle maailma.

Taotlusi saab esitada 7. veebruarini 2022 (kaasa arvatud). 

Konkurssi rahastab riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeerium. 2022. aastal on toetusteks eraldatud 118 000 eurot. Toetuse kasutamise periood on 01.01.2022-31.12.2022.

Toetustaotlust saab esitada projektidele, mis on suunatud järgmistele tegevustele:

 • väliseesti kultuuripärandi kogumine Eesti ja asukohamaade mäluasutustes ning erakätes: teabe kogumine ja koondamine väliseesti kogukondades; kogumisaktsioonid; ekspeditsioonid; välitööd; küsitluskavade jms koostamine; arhiivimaterjali, trükiste jms toimetamine Eestisse, eelistatult Eesti avalikesse mäluasutustesse;
 • väliseesti kultuuripärandi korrastamine: kogude süstematiseerimine, kirjeldamine, kataloogimine;
 • väliseesti kultuuripärandi säilitamine: säilitustingimuste tagamine, konserveerimine, kogude digiteerimine, tagatis- ja kasutuskoopiate valmistamine;
 • väliseesti kultuuripärandi kättesaadavaks tegemine: andmestu loomine ja täiendamine ning kättesaadavaks tegemine (infoportaalides, andmebaasides, kataloogides, nende trükis või veebis avaldamine), väliseesti ajakirjade ja trükiste digiteerimine ning veebis avaldamine;
 • väliseesti ajaloo ja kultuuripärandi uurimine ja vastavate teoste avaldamine (juhul kui need on seotud arhiiviainese või kultuuripärandi kogumise, korrastamise või kättesaadavaks tegemisega). NB! Taotlusega koos palume esitada info kavandatava publikatsiooni allikmaterjalide kohta;
 • varem valminud eesti diasporaateemaliste käsikirjade publitseerimine. NB! Taotlusega koos palume esitada info kavandatava publikatsiooni allikmaterjalide kohta;
 • väliseesti vaimse ja ainelise kultuuripärandiga seotud näituste, konverentside, seminaride jm ürituste korraldamine;
 • kultuuripärandi koostöövõrgustike loomine ja arendamine: mälu- ja teadusasutuste koostöö; kodu- ja väliseesti seltside, organisatsioonide, korrespondentide jt kaasamine kogumisse ning infovahetusse; arhiivinduslike konverentside, seminaride, koolituste ja infopäevade korraldamine;
 • kogukondade nõustamine praktilise arhiivitöö alal, nende informeerimine kultuuriväärtuste säilitamise vajalikkusest ja võimalustest;
 • arhiivinduse, raamatukogunduse ja museoloogiliste infomaterjalide jm ettevalmistamine, trükkimine või veebis avaldamine ning levitamine väliseesti kogukondades;
 • väliseesti uuringute toetamine (sh ülikoolide õppekavade raames).

Välismaal tegutsevad eesti arhiivikeskused, kelle põhiülesanne on väliseesti kultuuripärandi (sh teiste organisatsioonide ja isikute arhiivide) kogumine, säilitamine ja kasutamise võimaldamine ning selle eesmärgi toetamiseks loodud organisatsioonide ühendused ja koostöövõrgustikud saavad taotleda ka tegevustoetust.

Konkursi täpsem tutvustus ja taotlusvorm on kättesaadavad Rahvusarhiivi veebist:

https://www.ra.ee/projektid-ja-koostoo/valiseesti-taotlusvoor/

Küsimuste korral pöörduge Kristi Otsa poole (kristi.ots@ra.ee, +372 738 7511).

 


  

Веб-страница управляется Фондом интеграции.
Учредителем фонда является Эстонская Республика, от имени которой Министерство культуры осуществляет учредительные права.