Global Estonian | Avatud on väliseestlastele mõeldud keeleõppe stipendiumi taotlusvoor

Avatud on väliseestlastele mõeldud keeleõppe stipendiumi taotlusvoor

Asukoht: 
Ülemaailmne
Kategooria: 
Haridus

Haridus- ja Noorteamet kuulutab välja väliseestlaste õpingute toetamiseks Eestis suunatud toetusprogrammi 2022. aasta keeleõppe taotlusvooru. Taotluste esitamise tähtaeg on 20. mai.

Väliseestlaste stipendiumi antakse välja kahes kategoorias: stipendium eesti keele õppimiseks ning stipendium eestikeelsel õppekaval kutse- või kõrghariduse omandamiseks. Praegu on avatud keeleõppe stipendiumi taotlusvoor. Tasemeõppe stipendiumi taotlusi võtame vastu suvel, 15. juunist 15. juulini.

Stipendium koosneb:

 • igakuisest põhistipendiumist suurusega 350 eurot kuus õpingute perioodil;
 • sõidustipendiumist kaheks edasi-tagasi reisiks aastas;
 • keelekursuse õppekulude hüvitisest kuni 2400 euro ulatuses;
 • elamisloa riigilõivu ja tervisekindlustus hüvitisest (vajadusel).

Stipendiumi saab taotleda kesk- ja kõrgharidusega Eesti päritolu isik, kes ei ole alaliselt Eestis elanud vähemalt viimased kümme aastat (v.a. juhul kui nad on Eestisse elama asunud taotluse esitamisele eelneva kalendriaasta jooksul).
NB! Venemaalt saabuvatel taotlejatel palume enne kindlaks teha, kas neil on võimalik Eestisse siseneda. Stipendium ei taga viisat ega elamisluba.

Keeleõppe kursus(ed) tuleb taotlejal enne taotlemist ise leida ning neile registreeruda. Õpinguteks sobivad Eesti kõrgkoolid (näiteks Tartu Ülikooli eesti keele ettevalmistuskursus või intensiivkursus) või eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks tegevusluba omavad koolitajad. Eelistatud on kandidaadid, kes täiendavad stipendiumi toel läbitavat keeleõpet muude keeleõppevõimalustega (nt e-kursused Keeleklikk ja Keeletee, Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele majade teenused jmt). Stipendiumiperioodi lõpuks peab stipendiaadi keeleoskus olema vähemalt B1-tasemel.

Keeleõppe stipendiumi taotlus tuleb esitada elektroonilise taotlussüsteemi kaudu hiljemalt 20. mail (kuni kell 23.59-ni).

Taotleja peab tähtajaks ametile esitama:

 • vormikohase taotluse (vorm on täidetav taotlussüsteemis);
 • elulookirjelduse (CV);
 • keelekursuse õppeplaan ja maksumust tõendav dokument;
 • omandatud haridust tõendava dokumendi koopia (diplom koos hinnete lehega) või väljavõtte keskkooli lõpuklassi õpingutulemustest ja koopia eelviimase klassi tunnistusest;
 • passi isikuandmete lehe või ID-kaardi koopia;
 • koopia dokumendist, mis tõendab Eesti päritolu (sünnitunnistus, vanemate või vanavanemate sünnitunnistus vm);
 • soovituskiri (Eesti seltsi, kogukonna vm esindajalt, eesti keele või mõne teise aine õpetajalt, juhendajalt).

Väliseestlaste õpingute toetamiseks Eestis suunatud toetusprogrammi kontaktisikuks Haridus- ja Noorteametis on Marilyn Fridolin (marilyn.fridolin@harno.ee, 699 9397).

 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.